Intézmény adatai

Intézmény neve: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Költségvetési törzsszám: 354820

Az intézmény székhelye és telephelyei:

Székhelye:

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

Telephelyei:

Telephely neve Telephely címe
Gondviselés Háza Csongrád 6640 Csongrád, Vasút u. 92.
Szociális Ápoló Otthon 6640 Csongrád, Vasút u. 92.
Reumatológiai Járóbeteg Szakellátás 6640 Csongrád, Dob u. 3-5.
Központi Orvosi Ügyelet 6640 Csongrád, József A. u. 1.
Iskolai védőnők 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
Széchenyi utcai “Kuckó-mackó” Bölcsőde 6640 Csongrád, Széchenyi u. 27.
Templom utcai “Mesevár” Bölcsőde 6640 Csongrád, Templom u. 4-8.

1/3. Az intézmény szervezete: Szervezetileg önálló intézmény,

szervezetileg önálló intézményegységekkel, tagintézménnyel nem rendelkezik.

1/4. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

 1. január 1.-től önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

1/5. Alapító szerv neve: Csongrád Városi Önkormányzat

1/6. Az intézmény fenntartója: Csongrád Városi Önkormányzat

1/7. Az intézmény felügyeleti szerve: Csongrád Városi Önkormányzat

1/8. Vezető kinevezésének, megbízásának rendje:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő­testülete, nyilvános pályáztatás alapján. A megbízás időtartama határozott, 5 év. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendjét meghatározó jogszabályok: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

A kinevezési, megbízási jogkör magába foglalja a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, melyen a kinevezési, megbízási jogkörön kívül minden más munkáltatói jogot kell érteni.

A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A vezető megbízás határozott időre szól.

1/9. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 • foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti jogviszony
 • jogviszonyt szabályozó jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony
 • jogviszonyt szabályozó jogviszony: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény1/10.
  A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések:
  A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
  Székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.1/11.
  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete:
  Megnevezése: Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
  A költségvetési szerv közfeladata:

  • 1/12. A költségvetési szerv tevékenysége:
  • Székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
  • A költségvetési szerv irányító szervének:

Megnevezése: Csongrád Városi Önkormányzat

 •  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.04.01.
 •  személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó   idősek otthona működtetése.
 • személyes gondoskodást nyújtó átmenti elhelyezés működtetése
 • egészségügyi alapellátás körében védőnői ellátás
 • egészségügyi alapellátás körében orvosi ügyeleti ellátás
 • egészségügyi szakellátás – járóbeteg szakellátás
 • gyermekjóléti alapellátás keretében – gyermekek napközbeni ellátása
  Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat megnevezése: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 • szakágazat száma: 873000