Kedvezményezett neve: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Konzorciumi partnerek: Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
Projekt címe: ESÉLY A NŐKNEK! KOMPLEX SZAKMAI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA CSONGRÁD TÉRSÉGÉBEN
Támogatás összege: 200.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma:

200 millió forint európai uniós támogatást nyert a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezette konzorcium, melynek segítségével valósul meg a Széchenyi 2020 program EFOP-1.2.9-17 felhívása keretében a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásának támogatása, nőket a család és a munka összeegyeztetésében segítő projekt Csongrádon és térségében.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00096 program célja a nők munkaerő-piaci helyzetének, a család és munka összeegyeztethetőségének javítása. Cél a család társadalmi szerepének stabilizálása, a társadalmi összetartás erősítése. Jelen konstrukció szerinti fejlesztés elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a cél teljesülését a térségben. Célja, hogy javuljon a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése.

A konzorciumvezető, Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény célja, hogy a konzorciumi taggal, a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel konzorciumi együttműködés keretében hozzon létre és működtessen Csongrádon és térségében egy Női Információs és Szolgáltató Központot (Nő-Köz-Pont). A projekt hozzá kíván járulni, a nők rugalmas foglalkoztathatóságának javításához, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához, növeléséhez a család és a munka összeegyeztethetősége érdekében. A projekt hozzájárul a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtéséhez.

Tervezett befejezési dátum: 2020.12.31.
Projekt azonosító száma. EFOP-1.2.9-17-2017-00096
Kedvezményezett neve:

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Felgyő Községi Önkormányzat

Csanytelek község Önkormányzata

Tömörkény községi Önkormányzat

Tiszasas Községi Önkormányzat

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Projekt címe: Tisza-menti virágzás 2
Támogatás összege: 499.940.931 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma:

A projekt célja

 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése.
 • A helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése.
 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.

Tevékenységek:

 • Beruházások: Nem építési engedélyköteles felújítás, továbbá kisértékű eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzése.
 • Egyéni fejlesztési terv alapján történő kompetenciafejlesztés.
 • A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság fejlesztése.
 • Munkáltatók szemléletformálása.
 • Tudatos egészségvédelem, egészségtudatossági programok.
 • Életvitel szerűen megjelenő rendszeres testmozgási lehetőség biztosítása.
 • Prevenciós programok.
 • Települési ösztöndíj fiatalok számára.
 • Egészségfejlesztő porogramok
 • Kisközösségi programok szervezése
 • Járási szintű szolgáltatásfejlesztés

Várt eredmények: A projekt eredményeként, az ösztönzőprogramjaink hatására javul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatósága, erősödni fog munkaerőpiaci megjelenésük a konzorciumban résztvevő települések vonatkozásában is. Enyhül a szakemberhiány a humán közszolgáltatások terén. Erősödni fog a kultúrák közöttipárbeszéd.

Tervezett befejezési dátum: 2020.11.30.
Projekt azonosító száma. EFOP-1.5.3-16-2017-00001
Kedvezményezett neve:

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Csanytelek község Önkormányzata

Tömörkény községi Önkormányzat

Felgyő községi Önkormányzat

Tiszasas községi Önkormányzat

Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA

Projekt címe: Tisza menti virágzás
Támogatás összege: 417 255 230 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma:

A projekt célja:

„Tisza-menti virágzás” elnevezésű projektünk legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretekből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Céljaink között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Projektünk támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül.

Tervezett tevékenységek:

 1. Humán közszolgáltatások fejlesztése
 1. Humán szolgáltatási HR térkép készítése (a projekt területén elérhető humán szolgáltatások vizsgálata, elemzése. , A hiányzó szolgáltatások enyhítését célzó program-javaslatok kidolgozása)
 2. Ösztöndíj rendszer kidolgozása humán közszolgáltatásban dolgozók számára
 3. Továbbképzések biztosítása humán közszolgáltatásban dolgozók számára (120 fő)
 4. a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése, adatbázis létrehozása
 5. hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése, szemléletformálás
 6. Integrált szakmai együttműködések – szakmai műhelyek szervezése évente 5 alkalommal, szakmai konferencia szervezése évente 1 alkalommal
 1. Gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása,
 1. Játszóház – Tanulóház modell program kidolgozása és működtetése a projekt időszaka alatt (Tudatos pénzügyi magatartás, Aroma klub, Egészségfejlesztési klub, Kamasz – panasz, Disco, Filmvetítés, szabadfoglalkozások, Öko foglalkozások Családi hétvégék szervezése, Családi kötődő kirándulások szervezése, Nyári táborok)
 2. Érzékenyítő tréning
 3. Eszközfejlesztés
 4. Kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása
 1. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés
 1. Óvoda + programok elindítása : egészségfejlesztő és mozgásfejlesztő programok évente 4 alkalommal
 2. Óvodai kisprogramok szervezése (Néptánc, sportprogramok, vízhez szoktatás, ovitorna, mazsorett … stb )
 3. intézményfejlesztési terv készítése
 4. Óvodapedagógusok képzése (Így tedd rá! – alap és mesterképzés)
 5. Szülői programok
 6. Eszközfejlesztés
 1. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása
 1. Információs pult
 2. Önsztöndíj alapítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára
 3. Iskolán kívüli nyelvtanítás – angol tábor
 1. Alacsony iskolai végzettségűek képzése
 1. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében 500 fő számára tréningek szervezése a helyi igényekre alapozva.

Várt eredmények:

A fejlesztés eredményeként a konzorciumba résztvevő települések lakói olyan tevékenységekben vesznek részt, melyek korábban nem voltak elérhetők a településeken. A megszervezett programokon, képzéseken résztvevő tanulók, gyerekek és fiatalok jelentősen nagyobb számban vesznek majd részt olyan tevékenységekben, képzésekben és programokban, melyre eddig nem volt lehetőségük, vagy azért mert nem szerveződtek hasonlóak, vagy azért mert anyagi helyzetük nem engedte azt meg. A programok révén csökken a gyermekek, fiatalok „csellengése”, lehetővé válik a szabadidejük hasznos eltöltése olyan közegbe mely nem csak szórakoztat, de ismeretekhez is hozzájuttatja a résztvevőket. Az ösztöndíj program lehetővé teszi azoknak a gyermekeknek a továbbtanulását is, akik saját erőből ezt nem lennének képesek finanszírozni, ezzel a korai iskola elhagyások száma is csökkenhet a településeken. Az átképzések révén lehetővé válik, olyan hiányszakmák megtanulása, melyek hozzásegítik a sikeres vizsgát tevőket új munkahelyek létesítésére, ezzel csökkentve a munkanélküliséget. A programok összekovácsolják a családokat, a közösségeket, csapatépítő jellegükben is meghatározható szerepet töltenek be. A projekt elemekkel a résztvevő szakemberek motiváltsága jelentős mértékben növelhető, ami egyrészt a saját munkájuk minőségét, ezen keresztül pedig az intézményük által nyújtott szolgáltatások minőségét is pozitívan befolyásolja.

Tervezett befejezési dátum: 2020.12.31.
Projekt azonosító száma. EFOP-3.9.2-16-2017-00005
 
Kedvezményezett neve: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Projekt címe: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátásának fejlesztése
Támogatás összege: 282.880.940 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma:

282 millió forint európai uniós támogatást nyert a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, melynek segítségével valósul meg a Széchenyi 2020 program EFOP-2.2.19-17 felhívása keretében a Járóbeteg szakellátás fejlesztésének támogatása Csongrádon..

Az EFOP-2.2.19-17-2017-00083 program célja a járóbeteg szakellátás infrastrukturális és eszköz fejlesztése. Cél az szakellátás magas szintre emelése, a hatékony munkavégzés, gyógyítás elősegítése.

A projekt további célja:

Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése;

A járóbeteg intézmény infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása az akadálymentesítési szempontok érvényesítésével;

 

A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző képesség gyors helyreállításával, a betegségek és fogyatékosságok megelőzésével és korai felismerésével;

A definitív ellátás, azaz befejezett, további progresszív ellátást nem igénylő kezelések biztosítása, ellátási arányának növelése, a betegelégedettség emelése;

Az egészségügyi ellátások fejlesztése a lakossági szükségletekhez alkalmazkodva;

A járóbeteg szakellátásban új, korszerű eljárások támogatása, a meglévő ellátások szolgáltatási minőségének javítása, pl. kúraszerű ellátás ambuláns műtéti eljárások magasabb arányban történő elvégzése által;

Tervezett befejezési dátum: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma. EFOP-2.2.19-17-2017-00083
Kedvezményezett neve: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Projekt címe:

Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

Csongrádon

Támogatás összege: 49 948 699Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma:

„Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Csongrádon” című pályázatával vissza nem térítendő támogatást nyert a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. Az EFOP-1.10.2.-17-2017-00029 azonosítószámú, Európai Uniós forrásból támogatott projekt tárgya egyrészt az egészségügyi humán erőforrás megfelelő szintű biztosítása a betöltetlen álláshelyek új munkavállalókkal történő betöltésével, mellyel növelni szeretnék a közszolgáltatásokban jelentkező hiányszakmákban dolgozók számát, másrészt az ellátás minőségi színvonalának biztosítása, és a gyógykezeléssel töltött idő csökkentése érdekében speciális teamek létrehozása, melyek hatékony, célzott és személyre szabott segítséget nyújthatnak az arra rászorulók részére, ezzel is elősegítve mihamarabbi gyógyulásukat. Az úgynevezett Mobil teamek létrehozásával a már meglévő szakemberek kiegészülnek a projekt keretében alkalmazott új szakemberekkel, és a Mobil teamek létrehozása szakmai hiánypótlást jelent, illetve általuk csökkenthető a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlensége, melyet a járás kiterjedt tanyavilága indokolttá tesz.

 

„Az egészségügyi szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tételére irányuló projektek megvalósítására” témakörben, „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” címmel pályázati felhívás jelent meg az Új Széchenyi Terv keretében. A Széchenyi 2020 keretén belül a Kormány „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiát hirdetett meg, melyben célként nevesíti többek között a jövő szükségleteinek megfelelő létszámú és minőségű emberi erőforrás biztosítását, az egészségügyi dolgozók megtartását az egészségügyi ellátórendszerben.

 

Jelen projekt alapvető célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúraátalakításra. Ehhez kapcsolódóan célkitűzésünk a járóbeteg szakrendeléshez kapcsolódó ellátások minőségi színvonalának javítása, a jelenleg üres álláshelyek betöltésével minőségi humán erőforrás biztosítása a zavartalan működés érdekében.

Tervezett befejezési dátum: 2020.02.29.
Projekt azonosító száma EFOP-1.10.2-17-2017-00029